Informacja o ochronie prywatności

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2023 r.

Firma Novavax będzie gromadzić i wykorzystywać informacje o użytkownikach tylko w określonych i zgodnych z prawem celach.

Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia:

W przypadku wszelkich dodatkowych pytań dotyczących sposobów przetwarzania przez nas Danych użytkowników można:

Jeśli najpierw skontaktujesz się z nami, na pewno to docenimy, niemniej chcemy poinformować Cię, jak skontaktować się z lub złożyć skargę do:

Dodatkowe informacje

Grupa Novavax

„Novavax”, „my” oraz „nas” odnosi się do firmy Novavax Inc. W sensie prawnym jesteśmy „Administratorem” odpowiedzialnym za wszelkie przetwarzanie Danych osobowych opisane w tej Informacji o ochronie prywatności. W przypadku gdy w przetwarzaniu bierze udział któraś z naszych spółek zależnych, staramy się, aby sposób, w jaki Dane użytkownika mogą być udostępniane lub przekazywane, był dla niego przejrzysty. Jeśli spółka zależna stanie się odrębnym lub wspólnym z nami administratorem Danych – innymi słowy, jeśli inna część naszej grupy będzie podejmować decyzje dotyczące przetwarzania Danych – poinformujemy o tym użytkownika w odpowiednim czasie.

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878

Adres europejski:
Fraumünsterstrasse 16
8001 Zürich

Numer telefonu: 1-844-NOVAVAX (668-2829)

Kiedy i dlaczego potrzebujemy informacji o użytkownikach

Ta Informacja o ochronie prywatności wyjaśnia, jak i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe użytkowników poprzez świadczenie przez nas usług

Mówiąc o „Danych osobowych”, mamy na myśli Dane, które w sposób uzasadniony mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania osoby lub które w uzasadniony sposób dotyczą żyjącej osoby („Osoba, której dotyczą Dane”).

Mówiąc o „usługach”, mamy na myśli łącznie:

 • Witrynę Novavax.com oraz wszystkie inne witryny, które są naszą własnością i które kontrolujemy, zawierające łącze do tej Informacji o ochronie prywatności („Strony”).

  Polityka plików cookie gromadzimy pewne informacje dotyczące odwiedzających, które mogą obejmować ich Dane osobowe, w celu zapewnienia działania Stron oraz umożliwiania odwiedzającym korzystania z wybranych przez nich funkcji i odpowiadania na ich bezpośrednie żądania.

  Możemy wykorzystywać też inne pliki cookie i technologie śledzące do gromadzenia Danych osobowych, jeśli użytkownik wyrazi na to szczegółową zgodę, aby analizować sposoby korzystania z naszych Stron oraz aby nasze materiały marketingowe były bardziej odpowiednie dla użytkownika. Informacje te mogą obejmować witryny, z których użytkownik przechodzi bezpośrednio do lub do których przechodzi bezpośrednio z naszych Stron, a także rodzaj przeglądarki internetowej, której używa. Aby dowiedzieć się o sposobach, w jakie wykorzystujemy na naszych Stronach pliki cookie, oraz wyborach dotyczących stosowania plików cookie, jakich może dokonać użytkownik, należy zapoznać się z naszą osobną Polityką plików cookie.
   
 • Przyszłe procesy związane z weryfikacją i przetwarzaniem aplikacji o pracę („Czynności związane z aplikacją”)

  Podczas rozpatrywania aplikacji o pracę, w tym oceniania i potwierdzania spełnienia kryteriów dla danego stanowiska oraz dokładności wszelkich przekazanych informacji, możemy realizować własne procesy związane z weryfikacją lub uzupełnieniem informacji przekazanych nam przez kandydata w ramach Czynności związanych z aplikacją. Dane osobowe mogą w tym przypadku obejmować Dane podstawowe, gdy jest to dozwolone przez prawo i zasadne w kontekście danego stanowiska, informacje dotyczące przeszłości kryminalnej / niezgodnych z prawem zachowań, informacje dotyczące pracy zawodowej i zatrudnienia, w tym szczegółowe informacje dotyczące CV/życiorysu, informacje dotyczące wcześniejszych stanowisk i zdobytego wykształcenia, referencji, tytułów, licencji i akt osobowych.
   
 • Nasze działania marketingowe i działania związane z rozwojem biznesowym, w tym organizowane przez nas wydarzenia (jak webinary) oraz obsługiwane przez nas konta w mediach społecznościowych („Działania marketingowe”).

  W celu prowadzenia, rozwijania i powiększania naszej działalności, a także zarządzania tą działalnością i Usługami, w tym poprzez korzystanie z usług dostawców zewnętrznych i partnerów biznesowych, przetwarzamy Dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, obecność, zawód, adres e‑mail i numer telefonu, zgodnie z informacjami przekazanymi przed i w trakcie Działania marketingowego. Gromadzimy również odpowiednie Dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez użytkownika podczas rejestrowania się w celu otrzymywania od nas informacji o badaniach klinicznych lub innych badaniach naukowych, rejestrowania się w celu wzięcia udziału w wydarzeniach, jak webinary, szkolenia, wykłady, seminaria lub warsztaty, składania wniosku o subwencję, składania wniosku o otrzymywanie aktualnych informacji finansowych dotyczących firmy Novavax, aplikowania o pracę, wysyłania nam wiadomości e‑mail lub innej korespondencji lub wypełniania formularza w związku z naszymi Usługami.

  Możemy wykorzystywać publicznie dostępne źródła, w tym platformy mediów społecznościowych, jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, oraz inne dostępne publicznie bazy Danych, jeśli odpowiada to celom, w jakich Dane zostały początkowo udostępnione za pośrednictwem tych platform.

Możemy również przetwarzać Dane osobowe w celach związanych z rozwijaniem i utrzymywaniem relacji z pracownikami służby zdrowia, badaczami, naukowcami, pacjentami i opiekunami; przekazywaniem odnośnym stronom informacji finansowych dotyczących firmy Novavax; komunikowaniem się z użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytania i zapewniania mu wsparcia technicznego lub administracyjnego; analizą i rozwiązywaniem sporów oraz problemów dotyczących bezpieczeństwa, a także egzekwowaniem naszych Warunków użytkowania. Możemy przetwarzać Dane osobowe w celach związanych z zapobieganiem, badaniem oraz informowaniem o oszustwach, nielegalnych / niezgodnych z prawem działaniach, nieuprawnionym dostępie do Danych osobowych, witryny lub naszych systemów Danych lub ich wykorzystywaniu oraz w celu spełnienia prawnych, regulacyjnych, sądowych lub związanych z polityką firmy zobowiązań, a także w innych uzasadnionych i zgodnych z prawem celach biznesowych, o których użytkownik jest informowany za pośrednictwem środków innych niż ta polityka.  

Firma Novavax chce mieć pewność, że użytkownik otrzymuje wszystkie istotne informacje, bez ryzyka „zmęczenia informacyjnego”, stąd możemy przekazywać mu dodatkowe informacje o ochronie prywatności w momencie gromadzenia jego Danych. Na przykład często przekazujemy uczestnikom badań naukowych lub badań klinicznych (łącznie „Badania”) specjalne informacje o ochronie prywatności, które opisują nasze praktyki dotyczące prywatności w związku w prowadzeniem Badań, podczas procesu udzielania świadomej zgody. Tego typu „bieżące” informacje będą regulować sposób, w jaki możemy przetwarzać Dane przekazane przez użytkownika w danym czasie (zamiast tej Informacji o ochronie prywatności).

Do osób, których dotyczą Dane („użytkowników”) – osób, których Dane otrzymujemy podczas świadczenia Usług – należą:

 • Lekarze oraz inni pracownicy służby zdrowia;
 • Badacze zaangażowani w badania kliniczne;
 • Potencjalni inwestorzy firmy Novavax;
 • Ewentualni uczestnicy badań;
 • Usługodawcy, wykonawcy i konsultanci;
 • Osoby aplikujące o pracę; wolontariusze;
 • Inne osoby, które wchodzą w bezpośrednie interakcje z firmą Novavax lub jej partnerami biznesowymi.

Jakie Dane osobowe gromadzimy

W związku z Usługami oraz tylko w zakresie niezbędnym do realizacji każdego konkretnego celu gromadzimy:

 • informacje umożliwiające identyfikację, w tym imię i nazwisko, zawód, adres e‑mail, kod pocztowy i numer telefonu;
 • Dane kontaktowe, w tym adres pocztowy, adres e‑mail, kod pocztowy i numer telefonu;
 • informacje związane z konkretnymi badaniami, w tym informacje o pacjentach, opiekunach lub pracownikach służby zdrowia oraz ich działaniach badawczych;
 • Dane dotyczące stanu zdrowia, w tym informacje o zainteresowaniu badaniami klinicznymi, webinarami, programami społecznościowymi oraz kołami zainteresowań, a także o braniu w nich udziału;
 • informacje dotyczące pracy zawodowej i zatrudnienia, w tym szczegółowe informacje dotyczące CV/życiorysu, informacje dotyczące wcześniejszych stanowisk i zdobytego wykształcenia, referencji, tytułów, licencji i akt osobowych;
 • informacje wiązane z Usługami, w tym informacje o wysłanych żądaniach oraz interakcjach z naszymi Usługami;
 • informacje dotyczące przeszłości kryminalnej / niezgodnych z prawem zachowań.

Jak są gromadzone i jak mogą być udostępniane Dane osobowe użytkowników

 • W obrębie firmy Novavax. Udostępniamy Dane osobowe użytkowników w obrębie firmy Novavax w celach wymienionych powyżej.
   
 • Usługodawcy. Udostępniamy Dane osobowe usługodawcom zewnętrznym, którzy realizują transakcje lub świadczą usługi w naszym imieniu, takim jak pracownicy służby zdrowia, organizacje prowadzące badania kliniczne na zlecenie lub inne instytucje medyczne prowadzące Badania w naszym imieniu lub we współpracy z nami, dostawcy usług przechowywania i analizy Danych, rekruterzy, dostawcy usług z zakresu sprawdzania przeszłości, koordynatorzy wydarzeń, dostawcy usług z zakresu badań rynku, dostawcy technologii (w tym dostawcy wsparcia technologicznego, dostawcy usług komunikacji e‑mail i twórcy stron internetowych) lub dostawcy pomagający w świadczeniu Usług.
   
 • Procesy regulacyjne, prawne i związane z bezpieczeństwem oraz egzekwowanie warunków. Możemy udostępniać Dane osobowe rządowym organom regulacyjnym, w tym w związku z monitorowaniem, kontrolowaniem i zatwierdzaniem naszych badań, produktów i usług, obowiązkiem ujawniania informacji finansowych, zgłaszaniem zdarzeń niepożądanych oraz w odpowiedzi na ich wnioski o udzielenie takich informacji lub w celu udzielenia pomocy w dochodzeniach. Możemy również ujawniać Dane osobowe osobom trzecim w związku z roszczeniami, sporami lub postępowaniami sądowymi, gdy jest to w inny sposób wymagane przez prawo lub gdy uznamy, że ich ujawnienie jest niezbędne do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika lub naszego, do ochrony przed oszustwami lub ryzykiem kredytowym bądź do egzekwowania naszych praw lub zobowiązań umownych podjętych przez użytkownika.
   
 • Transfery biznesowe. Możemy ujawniać Dane osobowe w ramach korporacyjnej transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie, partnerstwo, joint venture, finansowanie lub sprzedaż aktywów firmy, i możemy przekazać Dane osobowe osobie trzeciej jako jeden z aktywów biznesowych w takiej transakcji. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione w przypadku niewypłacalności, bankructwa lub zarządu komisarycznego. 

Jakie prawa i możliwości kontroli nad przetwarzaniem przez nas Danych mają użytkownicy

 • Prawo dostępu
  Użytkownik ma prawo zażądać informacji na temat wykorzystywania przez nas jego Danych osobowych. Ma również prawo zażądać przekazania kopii swoich Danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. Niemniej możemy obciążyć go uzasadnioną opłatą administracyjną, aby przekazać mu dodatkowe kopie takich informacji. W przypadku zażądania uzyskania dostępu do Danych przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, jak poczta elektroniczna, przekażemy użytkownikowi informacje w powszechnie używanym formacie elektronicznym.
 • Prawo do sprostowania
  Na żądanie użytkownika lub z własnej inicjatywy możemy poprawić, zanonimizować, usunąć lub uzupełnić Dane osobowe, jeśli odkryje on lub jeśli my odkryjemy, że są one niedokładne, niekompletne lub wprowadzające w błąd. W przypadku braku odpowiednich informacji użytkownik ma również prawo przekazać nam dodatkowe Dane.
 • Prawo do usunięcia
  Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli jego Dane osobowe, i musimy to zrobić, jeśli:

  Mogą jednak obowiązywać pewne wymogi wynikające z przepisów prawa lub inne ważne powody, które uniemożliwią nam natychmiastowe usunięcie Danych osobowych użytkownika. W takim przypadku przestaniemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w celach innych niż te związane ze zgodnością z obowiązującym prawem lub z odpowiednimi ważnymi powodami.
  • Dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone;
  • wykorzystujemy Dane osobowe użytkownika za jego zgodą, a on wycofa tę zgodę, w związku z czym nie będziemy już mieli podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania;
  • użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania Danych osobowych w związku z naszym uzasadnionym interesem, a nie istnieje żadna nadrzędna uzasadniona podstawa prawna dla takiego przetwarzania;
  • Dane osobowe użytkownika nie były przetwarzane w sposób zgodny z prawem lub jeśli jesteśmy zobowiązani do usunięcia Danych osobowych z przyczyn prawnych.
    
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Tymczasowo ograniczymy przetwarzanie Danych osobowych użytkownika, jeśli nas o to poprosi oraz gdy:
  -  użytkownik zażąda sprostowania swoich Danych osobowych, weryfikując ich dokładność;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, niemniej użytkownik nie chce, aby jego Dane zostały usunięte;
  - nie będziemy już, jako administrator Danych, potrzebować danych osobowych do celów, dla których
   
 • Prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu
  Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych, realizowanym przez nas w związku z naszym uzasadnionym interesem. Jeśli użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu, będziemy je kontynuować tylko wtedy, gdy będziemy mieli ku temu istotny uzasadniony powód, który przeważy nad interesem, prawami lub przywilejami użytkownika, lub gdy dalsze przetwarzanie będzie konieczne do wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego. Użytkownik może zawsze skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat testu równowagi, który został przeprowadzony przed przetwarzaniem.
   
 • Prawo do przeniesienia Danych
  Użytkownik ma prawo zażądać przekazania swoich Danych osobowych, które przetwarza firma Novavax i które jej przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli to technicznie wykonalne, przekazać te Dane innemu administratorowi, jeśli:
  • firma Novavax przetwarzała te Dane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub w ramach wywiązywania się z zawartej z nim umowy;
  • przetwarzanie odbywało się w sposób zautomatyzowany.
    
 • W przypadku gdy przetwarzanie Danych osobowych użytkownika jest realizowane na podstawie udzielonej przez niego zgody, zawsze ma on prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami lub korzystając z innych narzędzi, o których poinformowano go w momencie udzielenia zgody. Dane kontaktowe znajdują się na końcu tej Informacji o ochronie prywatności.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej Informacji o ochronie prywatności czy obaw związanych z tym, jak firma Novavax przetwarza Dane osobowe, lub w przypadku potrzeby uzyskania pomocy w zakresie zarządzania wyborami dotyczącymi prywatności zapraszamy do kontaktu:

Novavax, Inc.
21 Firstfield Road
Gaithersburg, MD 20878

Numer telefonu: 1-844-NOVAVAX (668-2829)
[email protected]

Zobacz naszą „globalną książkę telefoniczną”

Porozmawiaj z naszym Inspektorem ochrony Danych

Z Inspektorem ochrony Danych firmy Novavax można skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Organy nadzorcze UE

Jak złożyć skargę

Użytkownik ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące naszych praktyk związanych z przetwarzaniem Danych do lokalnego organu nadzorczego, do znalezienia tutaj: https://edpb.europa.eu/csc/about-csc/members-coordinated-supervision-committee_en, or

Ewentualnie do głównego organu nadzorczego dla firmy Novavax (w Czechach), korzystając z Danych kontaktowych znajdujących się w jego witrynie.

Zarządzanie preferencjami dotyczącymi komunikacji

Jeśli użytkownik zarejestrował się, aby otrzymywać od nas informacje (lub, jeżeli jest to dozwolone przez prawo, przekazał nam swoje Dane kontaktowe lub je uzyskaliśmy), możemy wysyłać mu wiadomości pocztą elektroniczną lub tradycyjną, powiadomienia typu push lub inne wiadomości dotyczące produktów lub usług w zależności od wybranej metody komunikacji. Użytkownik może poprosić nas, abyśmy tego nie robili, gdy uzyskuje dostęp do naszych Usług lub zmienia swoje preferencje, aktualizując wszystkie konta, które u nas założył. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości handlowych, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z subskrypcji zawartymi w otrzymywanej korespondencji lub przesyłając żądanie dotyczące rezygnacji przy użyciu Danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji Kontakt poniżej.

Materiały drukowane: aby zrezygnować z otrzymywania wysyłanych na adres pocztowy drukowanych materiałów marketingowych, takich jak reklamy, ulotki lub pocztówki, należy przesłać żądanie dotyczące rezygnacji przy użyciu Danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji Kontakt poniżej. Należy pamiętać, aby podać imię i nazwisko oraz adres pocztowy w dokładnie takiej formie, w jakiej znajdują się one na otrzymywanych drukowanych materiałach marketingowych. Wiadomości e‑mail: aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji znajdujące się na dole wiadomości e‑mail lub przesłać żądanie dotyczące rezygnacji przy użyciu Danych kontaktowych zamieszczonych w sekcji Kontakt poniżej. Zwracamy uwagę na fakt, że użytkownik może w takiej sytuacji nadal otrzymywać od nas pewne wiadomości elektroniczne dotyczące transakcji lub konta.

Prywatność dzieci

Strony nie są przeznaczone ani kierowane do dzieci (osób poniżej 18. roku życia). Nie pozyskujemy świadomie Danych osobowych od dzieci (osób poniżej 18. roku życia). Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie powinny przekazywać nam żadnych Danych osobowych ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem formularzy znajdujących się w witrynie, ani w żaden inny sposób. Osoby, które dowiedziały się, że ich dziecko przekazało nam Dane osobowe, powinny skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e‑mail na adres [email protected].

Łącza do innych stron

Nasze Strony zawierają łącza do innych stron, które nie należą do firmy Novavax lub nie są przez nią kontrolowane. Zwracamy uwagę na fakt, że nie jesteśmy odpowiedzialni za polityki prywatności obowiązujące na takich stronach, ani za to, jak strony te działają i jak traktują Dane osobowe użytkowników. Zachęcamy do zwracania na to uwagi podczas opuszczania naszych Stron i do zapoznawania się z politykami prywatności oraz warunkami użytkowania związanymi z każdą z tych stron osób trzecich, która gromadzi informacje umożliwiające identyfikację.

Aktualizacje Informacji o ochronie prywatności

Firma Novavax nieustannie ulepsza swoje Usługi i dodaje do nich nowe funkcje. Z powodu tych ciągłych ulepszeń, zmian w obowiązującym prawie oraz w charakterze technologii praktyki firmy Novavax związane z danymi będą od czasu do czasu zmieniane. W związku z tym ta Informacja o ochronie prywatności również będzie aktualizowana raz na jakiś czas. Będziemy powiadamiać użytkowników o zmianach, publikując nową wersję Informacji na Stronach i zmieniając odpowiednio datę wejścia w życie. Będzie ona wchodzić w życie w momencie publikacji.