Nasze podejście do środowiska,
odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego

Misją firmy Novavax jest ochrona zdrowia ludzi na całym świecie przy jednoczesnym ułatwianiu dostępu do szczepionek, dbaniu o środowisko i własny personel, a także stosowaniu się do najwyższych standardów ładu korporacyjnego.

Podejście Novavax do środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG)

Nasze wysiłki związane ze środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym (ESG) są skoncentrowane na zwiększaniu dostępu do naszych produktów poprzez innowacyjne relacje partnerskie i programy, prowadzenie działalności biznesowej w sposób transparentny i spełniający najwyższe standardy; działanie w sposób skuteczny przy jednoczesnych próbach minimalizowania wpływu na planetę, opowiadanie się za różnorodnością, równością i inkluzywnością, a także praktykowanie korporacyjnej odpowiedzialności społecznej – zarówno w obrębie samej organizacji, jak i poza nią. 

Skorzystaj z poniższych łącz lub przewiń stronę w dół, aby dowiedzieć się, jakie ważne kroki już podjęliśmy. Zaglądaj tu ponownie, aby sprawdzać, jak nasze wysiłki ewoluują. 

Dostęp

Maksymalizowanie
dostępu
do szczepionek i 
poprawa
zdrowia ludzi na całym świecie

Więcej informacji

Środowisko

Minimalizowanie naszego wpływu na
środowisko

Więcej informacji

Różnorodność

Opowiadamy się za różnorodnością,
równością i inkluzywnością
naszego personelu oraz odpowiedzialnością społeczną w naszych społecznościach

Więcej informacji

Ład korporacyjny

Spełnianie najwyższych
standardów
w zakresie ładu korporacyjnego

Więcej informacji

Dostęp

Access. Maximizing Vaccine Access and Improving Global Health.

Maksymalizowanie dostępu do szczepionek i poprawa zdrowia ludzi na całym świecie

Za naszymi innowacjami stoją badania i wysiłki związane z rozwijaniem produktów, a także współpraca z partnerami biznesowymi oraz społecznościami mająca na celu zwiększanie dostępu do szczepionek przeciwko ciężkim chorobom zakaźnym. Działamy na rzecz zwiększania dostępu do szczepionek i poprawy zdrowia ludzi na całym świecie poprzez następujące inicjatywy:

 • Koncentracja na szczepionkach: jedną z najskuteczniejszych inwestycji w zdrowie publiczne są szczepionki – szacuje się, że w skali globalnej zapobiegają 6 milionom zgonów rocznie1. Na początku 2020 roku, jako firma skoncentrowana tylko na rozwijaniu i dostarczaniu innowacyjnych szczepionek mających chronić zdrowie ludzi na całym świecie, szybko zorientowaliśmy się, że możemy wykorzystać swoją platformę do walki z globalną pandemią SARS‑CoV‑2.
 • Współpraca ze społecznościami: współpraca z różnymi podmiotami z sektora ochrony zdrowia pozwala nam zrozumieć istniejące bariery związane z dostępem do szczepionek w różnych krajach świata oraz opracowywać sposoby, aby je pokonywać. Dowiedz się więcej o prowadzonych przez nas rozmowach, np. o naszym udziale w dyskusji Aspen Ideas: Health and Axios ‘Expert Voices’
 • Rzecznictwo: Novavax wspiera najważniejsze organizacje działające na rzecz dostępu do szczepionek, jak National Health Council, Vaccinate your Families, Blue Star Families, National Black Nurses Association oraz Healthy Women. Zobacz przykład naszej współpracy z organizacją Healthy Women.
 • Relacje partnerskie mające pozwolić stawić czoła nagłym globalnym wyzwaniom związanym ze zdrowiem: traktujemy nasze zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia ludzi na całym świecie poważnie i współpracowaliśmy z rządami, a także najważniejszymi organizacjami non‑profit z różnych krajów świata, jak np. Bill and Melinda Gates Foundation.

1Ehreth J. (2003). The global value of vaccination. Vaccine 21 596–600.

Powrót do góry strony ↑

Środowisko

Środowisko: Minimalizowanie naszego wpływu na środowisko

Działamy, koncentrując się na zrównoważonym rozwoju, aby zmniejszać swój wpływ na środowisko naturalne. Kluczowe inicjatywy, które pokazują, jak chcemy osiągnąć ten cel, to między innymi:

 • Zrównoważone pozyskiwanie surowców: Novavax pozyskuje saponiny z drzewa Quillaja Saponaria (mydłodrzew właściwy) rosnącego w środkowym Chile wykorzystywane w produkcji adiuwantu Matrix-M™ w sposób zrównoważony. Pozyskujemy saponiny od partnera posiadającego certyfikat Rady ds. Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej. Drzewa są uprawiane, a kora zbierana w sposób zrównoważony. 
 • Placówki przyjazne dla środowiska: priorytetowo traktujemy zarządzanie zasobami, strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych (ang. greenhouse gas, GHG), inicjatywy związane z emisjami dwutlenku węgla, oszczędzanie wody oraz monitorowanie zużycia energii we wszystkich wynajmowanych i posiadanych przez nas budynkach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 39 naszego Rocznego raportu za rok 2022.
 • Poprawa zdrowia i dobrostanu ludzi: wiele wynajmowanych przez firmę Novavax obiektów otrzymało certyfikaty WELL od International WELL Building Institute za tworzenie przestrzeni pozwalającej poprawiać zdrowie i dobrostan pracowników. 
 • Wywieranie środowiskowego wpływu w naszych społecznościach: Novavax AB, nasz zakład produkcyjny w Uppsali w Szwecji, jest dumnym partnerem Uppsala:2030  – kolektywu liderów biznesu, pracowników akademickich oraz mieszkańców miasta, którzy chcą razem stawiać czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem. 

 

Powrót do góry strony ↑

 

Różnorodność

Różnorodność: Opowiadamy się za różnorodnością, równością i inkluzywnością naszego personelu oraz odpowiedzialnością społeczną w naszych społecznościach

Budujemy pozwalającą rozwinąć skrzydła i opartą na różnorodności kulturę pracy, inwestując w naszych pracowników, aby przyciągać i zatrzymywać przy sobie tych najlepszych oraz pomagać wszystkim SuperNowom osiągnąć swój potencjał. Narzędzia, które wykorzystujemy w ramach wysiłków na rzecz DEI (Diversity, Equity, and Inclusion – różnorodność, równość i inkluzywność) oraz odpowiedzialności społecznej, to między innymi:

 • Długoterminowy plan działania: zakorzenienie różnorodności, równości i inkluzywności w naszej kulturze korporacyjnej stanowi dla firmy priorytet. Opracowujemy wieloletni plan działania i strategię związaną z DEI. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie 33 naszego Rocznego raportu za rok 2022.
 • Wspieranie edukacji i rozwoju oraz społecznie odpowiedzialne działania wewnętrzne i zewnętrzne: Novavax organizuje coroczne wydarzenie SuperNova Women’s Leadership Forum oraz programy rozwoju dla kadry kierowniczej mające wspierać rozwój naszych pracowników. Firma zatrudniła również na pełen etat Menedżera ds. DEI i zaangażowania pracowników. Oferujemy również możliwości odwdzięczania się społecznościom, w których pracujemy i żyjemy. 
 • Wspieranie utalentowanych pracowników: zbudowaliśmy społeczność „One SuperNova” i oferujemy naszym pracownikom zwrot kosztów kursów i innych form edukacji, uznawane w branży benefity związane ze zdrowiem i dobrostanem, a także dostęp do profesjonalnego coachingu. 

 

Powrót do góry strony ↑

 

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny: Spełnianie najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego

Rozwijając się, zobowiązujemy się działać w sposób uczciwy, transparentny, biorąc na siebie odpowiedzialność. Jak zarządzamy firmą w sposób odpowiedzialny:

 • Kluczowe role związane z zarządzaniem: dodanie kluczowych stanowisk pomaga działać z poszanowaniem najwyższych standardów ładu korporacyjnego i jakości. Jedną z takich ról odgrywa na przykład  Dyrektor ds. zgodności, który kierował pracami nad „NovaCode” – podręcznikiem zawierającym pisemne standardy oraz zasady etyki biznesowej. Nasz Globalny dyrektor ds. zapewnienia i kontroli jakości umożliwił natomiast skoncentrowanie się na budowaniu procedur kontroli jakości i globalnych działań związanych z jakością techniczną, jakością kliniczną, systemami kontroli oraz zgodnością z przepisami. Zatrudnienie Dyrektora ds. bezpieczeństwa przyspieszyło stworzenie mocnej grupy ds. korzyści/zagrożeń epidemiologicznych, co pozwala nam lepiej poznawać profile bezpieczeństwa szczepionek. 
 • Stosowanie się do standardów branżowych i najlepszych praktyk: firma Novavax zwiększyła wysiłki na rzecz zapewniania zgodności ze wszystkimi wymaganiami rządowymi, wymaganiami agencji regulacyjnych oraz standardami branżowymi, jak dobre praktyki laboratoryjne (ang. good laboratory practices, GLP), aktualne dobre praktyki produkcyjne (ang. current good manufacturing practices, cGMP) oraz dobre praktyki dystrybucyjne (ang. good distribution practices, GDP). Ponadto firma Novavax utrzymuje ściśle określone standardy dotyczące cyberbezpieczeństwa, aby spełniać ścisłe wymogi rządowe określone w umowach. 
 • Edukowanie i wyposażanie pracowników w odpowiednie narzędzia: mamy określone dla całej firmy wskazówki dotyczące etyki biznesowej, organizujemy coroczne szkolenia oraz obsługujemy międzynarodową infolinię do zgłaszania potencjalnych naruszeń przepisów, działającą zgodnie z ustanowionymi wewnętrznymi protokołami prowadzenia dochodzeń. 

 

Powrót do góry strony ↑